Az eljárási kötelezettség aktuális kérdései

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.32

Kulcsszavak:

a közigazgatás hallgatása, mulasztás, hatékony bírói jogvédelem, közigazgatási jogorvoslati rendszer

Absztrakt

Az eljárási kötelezettség mind a jogállamiság elvéhez, azon belül is a közigazgatás legalitásához, mind a megfelelő ügyintézéshez való alapjoghoz szorosan kapcsolódó fontos jogintézmény. Az eljárási kötelezettség elmulasztása a közigazgatás mulasztásainak tágabb rendszerébe ágyazódik, amelyben számos jogintézmény hivatott arra, hogy a közigazgatás tétlenségével szemben jogvédelmet biztosítson a mulasztás révén sérelmet szenvedett személyeknek. A tanulmány elsőként a magyar jogban kialakított fogalmi rendszert, annak fokozatos kialakulását vizsgálja. Ezt követően röviden bemutatja a 2018 óta rendelkezésre álló mulasztási per legfontosabb szabályait. Mivel a közigazgatási belső jogorvoslati rendszer is sokat változott az elmúlt években, amelyek a mulasztásokkal szembeni fellépési lehetőségekre is hatással voltak, ezeket a fejlődési vonalakat is bemutatja a tanulmány, így helyezve a mulasztási per előfeltételével kapcsolatos legújabb kúriai jogegységi döntés megállapítását a legutóbbi évek jogalkotási folyamatainak kontextusába helyezve.

Hivatkozások

Árva, Zs. (2013). Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez. CompLex Wolters Kluwer. Online: www.uj.jogtar.hu

Balázs, I., & Hoffman, I. (2020). Közigazgatás és koronavírus – a közigazgatási jog rezilienciája vagy annak bukása?. Közjogi Szemle, 13(3), 1–10.

Barabás, G. (2013). Ket. 71. § In Barabás, G., Baranyi, B., & Kovács A. Gy. (Szerk.), Nagykommentár a közigazgatási eljárási törvényhez (pp. 559–577). CompLex Wolters Kluwer.

Baranyi, B. (2018). Ákr. 43. § [A függő hatályú döntés]. In Barabás, G., Baranyi, B., & Fazekas, M. (Szerk.), Kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényhez (pp. 317–319). Wolters Kluwer.

Bencsik, A., Hoffman, I., & F. Rozsnyai, K. (2021). Üres kagylóhéjak? Vitaindító az eljárási szabályokról. Jogtudományi Közlöny, 76(7–8), 309–318.

Dragos, D. C., Kovač, P., & Tolsma, H. D. (Eds.) (2020). The Sound of Silence in European Administrative Law. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45227-8

F. Rozsnyai, K. (2019). A közigazgatási perrendtartás hatályosulásának kezdeti nehézségei. Magyar Jog, 66(10), 541–549.

F. Rozsnyai, K. (2021). A Kúria döntése a megfelelő ügyintézéshez való jog egyes követelményeiről. A lényeges eljárási szabályszegés fogalmának újraértelmezése. Jogesetek Magyarázata, 12(2–3), 43–52.

F. Rozsnyai, K. (2010). Gyorsítási törekvések a közigazgatási eljárásjogban és ezek hatása az eljárásjog által biztosított „előrehozott jogvédelemre”. Jogtudományi Közlöny, 65(1), 22–30.

F. Rozsnyai, K. (2011). Richterliche Unabhängigkeit und die Instrumente zur Wahrung der Rechtseinheit. In Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis De Rolando Eötvös Nominatae – Sectio Iuridica. Tomus LII (pp. 179–192). ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. Online: https://www.ajk.elte.hu/file/annales_2011_17_Rozsnyai.pdf

F. Rozsnyai, K. (2020). Ügyféli jogosultságok a hatósági eljárásban– több vagy kevesebb? Közjogi Szemle, 13(2), 11–16.

Fazekas, M. (Szerk.) (2020). Közigazgatási jog. Általános rész III. A közigazgatási jog elméleti kérdései. A közigazgatási hatósági eljárásjog. A közigazgatási bíráskodás. A közigazgatási szankció. ELTE Eötvös Kiadó.

Hajas, B. (2017). Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás. Jogtudományi Közlöny, 72(6), 292–302.

Hoffman, I., & Kovács, A. Gy. (2018). Kp. 127-129. §. In Barabás, G., F. Rozsnyai, K., & Kovács, A. Gy. (Szerk.), Kommentár a közigazgatási perrendtartáshoz (pp. 689–703). Wolters Kluwer.

Szamek, G. (2020). Engedélyből bejelentés. Közjogi Szemle, 13(2), 7–10.

Jogi források

Magyarország Alaptörvénye.

Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény.

A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény

Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény.

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény.

A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 17/1975. (VI. 14.) MT rendelet.

A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

/1995. (XII. 15.) AB határozat

/2006. (V. 5.) AB határozat

Kúria 1/2022. Közigazgatási jogegységi határozata.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-07-25

Hogyan kell idézni

Rozsnyai, K. (2022). Az eljárási kötelezettség aktuális kérdései. KözigazgatásTudomány, 2(1), 125–139. https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.32

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok