Információk

A KözigazgatásTudomány anonim módon lektorált közjogi, közigazgatási tárgyú tudományos folyóiratként működik. A folyóirat Magyarországgal, vagy Közép- és Kelet-Európával kapcsolatos közigazgatási jogi, alkotmányjogi, közpolitikai, közpénzügyi, valamint a közmenedzsmenttel és közszolgáltatásokkal foglalkozó tudományos tanulmányokat fogad be közlésre. A KözigazgatásTudomány a UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft. kiadásában jelenik meg, 2021. óta.

 

ISSN (online) 2786-1910

 

A folyóirat évente kétszer jelenik meg, júniusban és novemberben.

 

A KözigazgatásTudományt a CEEOL, CrossRef, Dimensions, DOAJ, ERIH Plus, Google Scholar, Index Copernicus (Journals Master List), ResearchGate, ROAD, Sherpa Romeo és WorldCat indexeli.

 

A KözigazgatásTudomány küldetése

A KözigazgatásTudomány célja olyan tudományos tanulmányok közlése, melyek a magyarországi és közép-kelet-európai közigazgatási jogi, alkotmányjogi, közpolitikai, közpénzügyi, valamint közmenedzsmenttel és közszolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket tárgyalják elméleti igényességgel. A folyóirat szerkesztői nyitottak továbbá a közigazgatási jog tudományának történetét és a közjogi joggyakorlat elemzését vizsgáló kéziratok iránt is.

A KözigazgatásTudomány kizárólag tudományosan megalapozott és eredeti kutatási eredményekre támaszkodó, korábban még nem közölt kéziratokat fogad be. A folyóiratban közölt valamennyi tanulmány kétszeres anonim lektorálási folyamatnak (double-blind peer review) van alávetve.

 

Lektorálás

A lektorálási eljárás megindítását a Főszerkesztő kezdeményezi abban az esetben, ha a kézirat megfelel a folyóirat által támasztott formai és tartalmi elvárásoknak. A lektorálási eljárás keretében az anonimizált kézirat legkevesebb két független szakértőnek kerül megküldésre.

A lektorálási eljárás végén a szerkesztőség az alábbi döntések valamelyikét hozza meg:

  • Ha mindkét felkért bíráló támogatta a kézirat közlését, a szerkesztőség a kéziratot közlésre befogadja.
  • Ha mindkét felkért bíráló a kézirat átdolgozását javasolja, a szerkesztőség felkéri a szerzőt a kézirat átdolgozására, melyet utána egy harmadik bírálónak küld meg lektorálásra.
  • Ha mindkét felkért bíráló a kézirat elutasítását javasolja, a szerkesztőség a kéziratot elutasítja.
  • Ha a felkért bírálók eltérő véleményt fogalmaznak meg, a szerkesztőség saját hatáskörében dönt a kézirat befogadásáról, vagy harmadik bírálót kér fel a kézirat lektorálására.

 

Kötelezettségek

Főszerkesztő

A Főszerkesztő felelős a folyóirat szakmai színvonalának biztosításáért, valamint a szerkesztőségi munkafolyamat megszervezéséért és a szerkesztők munkájának összehangolásáért. A Főszerkesztő munkáját a Széchenyi István Egyetem Rektora felügyeli.

Szerkesztők

A Szerkesztők kötelesek a Főszerkesztőt támogatni a szerkesztőségi munkafolyamatok és különösen a lektorálási eljárások megszervezésében és megvalósításában. A Szerkesztők felelősek a szerzőkkel, bírálókkal és a Kiadóval való kapcsolattartásért. A Szerkesztőket a Főszerkesztő bízza meg és nevezi ki.

Szerkesztőbizottság

A Szerkesztőbizottság egy olyan hazai szaktekintélyekből álló tudományos testület, amelynek feladata a folyóirat szakmai irányainak és tudományos célkitűzéseinek meghatározása.

Lektorok

A lektorálási eljárásban felkért bírálók kötelesek a számukra megküldött kéziratokat bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a lektorálási eljárással összefüggésben használhatják fel. A felkért bírálók kötelesek a lektori véleményüket objektíven és az általános szakmai elvárásokkal megegyező módon elkészíteni, továbbá kötelesek a tudomásukra jutott szakmaetikai szempontból kifogásolható szerzői magatartásokat a szerkesztőségnek jelezni. A lektorálási eljárás függetlenségének biztosítása érdekében a felkért bírálók kötelesek az esetleges összeférhetetlenségükre felhívni a szerkesztőség figyelmét. A felkért bírálók a lektorálási folyamat egésze alatt kötelesek a COPE lektori ajánlásaihoz tartani magukat.

Szerzők

A szerzők kötelesek a közlésre benyújtott kéziratukat a folyóirat szerkesztési szabályaival összhangban előkészíteni, valamint kötelesek nyilatkozni arról, hogy az általuk közlésre benyújtott mű saját szellemi alkotásuk, saját eredeti kutatásukon alapul és korábban máshol még nem közölték, vagy közlésre máshol nem fogadták még be. Közös mű esetén a kapcsolattartó szerző köteles nyilatkozni arról, hogy valamennyi szerző hozzájárulását adta a kézirat közlésre történő benyújtásához.

 

Etikai szabályok

A KözigazgatásTudomány elkötelezett abban, hogy valamennyi szerkesztőségi munkafolyamat tekintetében a COPE alapelveihez és ajánlásaihoz tartsa magát. A Szerkesztőség mindent megtesz annak érdekében, hogy kizárólag tudományosan megalapozott, hiteles állítások jelenjenek meg a folyóiratban. A Szerkesztőség mindennemű etikai visszaéléssel szemben határozottan fellép és zéró toleranciát érvényesít.

Visszaélések kivizsgálása

A Szerkesztőség a tudomására jutott esetleges visszaéléseket a COPE által kiadott eljárásrend szerint vizsgálja ki.

Panaszbejelentések kivizsgálása

A szerkesztőkkel, szerkesztőbizottsági tagokkal vagy a kiadó munkatársaival szembeni panaszokat a Széchenyi István Egyetem Rektora vizsgálja ki.

Szerzőség

Szerzőként az tüntethető fel, aki a publikáció elkészítésében és az alapjául szolgáló kutatásokban tevékeny részt vállalt és megfelel az alábbi kritériumoknak:

  1. Jelentősen hozzájárult a kutatáshoz, vagy a kutatás alapjául szolgáló adatok elemzéséhez.
  2. Részt vállalt a kézirat elkészítésében.
  3. Hozzájárulását adta a kézirat közlésre történő benyújtásához.
  4. A kéziratban foglalt valamennyi állításért felelősséget vállal.

Összeférhetetlenség

Valamennyi szerző köteles jelezni a szerkesztőségnek, ha személyükkel összefüggésben bármiféle összeférhetetlenségi ok állna fenn.

Díjak és költségek

A folyóirat semmiféle díjat vagy költséget nem számol fel a kéziratok közléséért.

Finanszírozás

A szerzők kötelesek minden olyan forrást feltüntetni, amelyek a publikáció elkészítését közvetlenül finanszírozták.

Szellemi tulajdonjog

A szerző szavatol azért, hogy az általa közlésre benyújtott kézirat más szellemi tulajdonjogát nem sérti.

 

Archiválás

A folyóirat az MTA KIK által fejlesztett REAL-J rendszert használja a publikációk archiválására.

 

Szerzői jogi nyilatkozat

A kézirat benyújtásával a szerzők hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a folyóirat a Creative Commons BY 4.0 licenc feltételek alkalmazása mellett megszerezze a publikáció első közlésének jogát. A szerzők jogosultak harmadik személyekkel további felhasználási szerződéseket kötni, mely alapján kizárólagos felhasználási jogot a folyóiratban már közölt publikációik vonatkozásában azonban nem alapíthatnak.

 

Open Access és licenc nyilatkozat

A folyóiratban közölt valamennyi tanulmány azonnal, minden korlátozás nélkül, ingyenesen hozzáférhető minden felhasználó számára. A tartalom felhasználásra a Creative Commons BY 4.0 licenc feltételek irányadók.

 

Tulajdonosi jogok

A KözigazgatásTudomány tulajdonosi jogait a Széchenyi István Egyetem Rektora gyakorolja. A folyóirat a UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft. gondozásában jelenik meg.

 

Adatkezelési nyilatkozat

A folyóirat szerkesztősége és a Kiadó munkatársai a tudomásukra jutott személyes adatokat a szerkesztőségi és kiadói munkafolyamatok teljes ideje alatt bizalmasan és kizárólag célhoz kötötten kezelik.