Quo vadis, felügyeleti ellenőrzés?

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.29

Kulcsszavak:

közigazgatás, felügyelet, felügyeleti ellenőrzés

Absztrakt

A felügyeleti ellenőrzés lényege abban ragadható meg, hogy ennek keretében a felügyeleti szerv információkat gyűjt az ellenőrzött tevékenységéről. Egy ilyen tevékenységnek tárgyköreit képezheti többek között a létszámgazdálkodás, a fegyelmi helyzet, a jogalkalmazással összefüggő kérdések, az ügyiratkezelés rendje, vagy a szerv vezetésének módszerei. Az 1970-es évek végére megjelent az igény egy egységes ellenőrzési, felügyeleti rendszer létrehozására, ami az 50/1977. (XII. 21.) Mt. sz. rendelet formájában öltött testet. A rendszerváltás nyomán sor került az állami (felügyeleti) ellenőrzés szocialista rendszerének hatályon kívül helyezésére, ami a megváltozott körülmények miatt érthető volt ugyan, azonban ezzel a központi közigazgatás elveszítette egyik legfontosabb információs bázisát. A felügyeleti ellenőrzés új viszonyok közötti átfogó jogi szabályozása mind a mai napig nem történt meg. A jogtudományban voltak erre nézve javaslatok, azonban a gyakorlatra kifejtett hatásuk részleges maradt, a jogalkotási produktumok inkább csak részkérdéseket oldottak meg, semmint átfogó tételesjogi válaszokkal szolgáltak volna [pl. 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet]. Véleményem szerint pl.: garanciális megfontolásokra, hatékonysági szempontokra tekintettel a meglevő közigazgatási jogi megoldások helyett/mellett fontos volna egy általános felügyeleti-ellenőrzési szabályrendszer kimunkálása.

Hivatkozások

Árva, Zs., Balázs, I., Barta, A., & Veszprémi, B. (2020). Állami erőforrások. Szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében. Dialóg Campus.

Balázs, I. (2019). A közigazgatás irányítása és ellenőrzése. In Balázs, I. (Szerk.), Közigazgatási jogi alaptanok [Nyomtatott kiadás] (pp. 319–329). Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar.

Barta, A. (2021). A felügyeleti ellenőrzések szerepe a közigazgatási jog érvényesítésében. In Árva, Zs., & Barta, A. (Szerk.), Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában. Ünnepi tanulmányok Balázs István Professzor 65. születésnapjára (pp. 237–256). Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar.

Bartus, I. (1965). Felügyelet a szabálysértési eljárásban. Állam és Igazgatás, 15(6), 547–555.

Bércesi, F., & Ivancsics, I. (2003). A felügyeleti ellenőrzés. Magyar Közigazgatás, 53(2), 65–83.

Boross, B. (1962). Irányítás és felügyelet a gazdasági igazgatásban. Állam és Igazgatás, 12(11), 854-863.

Fazekasné Pál, E. (2018). Gondolatok a közigazgatási irányítás és felügyelet elméletéből. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 6(3), 4–21.

Ficzere, L. (1994). Az irányítás és felügyelet helyzete, korszerűsítésének lehetséges irányai. In Fogarasi, J. (Szerk.), Az irányítás és felügyelet közigazgatási dilemmái. Tanulmányok a közigazgatás továbbfejlesztéséhez. Párbeszéd elmélet és gyakorlat között. 1. füzet (pp. 5–19). Unió.

Ivancsics, I. (1994). Az irányítás és felügyelet jogtudományi problémái. In Fogarasi, J. (Szerk.), Az irányítás és felügyelet közigazgatási dilemmái. Tanulmányok a közigazgatás továbbfejlesztéséhez. Párbeszéd elmélet és gyakorlat között. 1. füzet (pp. 35-44). Unió.

Ivancsics, I., & Fábián, A. (2007). A központi és területi államigazgatási szervek. Irányítás és felügyelet a közigazgatásban. Jegyzet. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar.

Kaltenbach, J. (1988). A felügyelet fogalma a jogirodalomban és a jogi szabályozásban. Acta Universitatis Szegediensis : Acta juridica et politica, XXXVIII. Tom., 1–21. Fasc., 113–133.

Kiss, L. (1994). Az irányítás és a felügyelet időszerű kérdései a közigazgatásban. In Fogarasi, J. (Szerk.), Az irányítás és felügyelet közigazgatási dilemmái. Tanulmányok a közigazgatás továbbfejlesztéséhez. Párbeszéd elmélet és gyakorlat között. 1. füzet (pp. 62–68). Unió.

Molnár, M. (1994). Gondolatok a közigazgatás felügyeleti tevékenységének korszerűsítéséről. In Fogarasi, J. (Szerk.), Az irányítás és felügyelet közigazgatási dilemmái. Tanulmányok a közigazgatás továbbfejlesztéséhez. Párbeszéd elmélet és gyakorlat között. 1. füzet (pp. 69–77). Unió.

Raft, M. (1971). Az irányítás és felügyelet értelmezése, szóhasználata. Állam és igazgatás, 21(1), 51–64.

Révész, T. M. (1971). A központi állami ellenőrzés szervezetének kialakulása Magyarországon 1867 után. In Kovács, K. (Szerk.), Jogtörténeti értekezések, Az ELTE Magyar Jogtörténeti Tanszékének kiadványai, 1. szám.

Rózsás, E., & Csáki-Hatalovics, Gy. (2019). Közigazgatástan. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Szamel, L. (1963). Az államigazgatás vezetésének jogi alapproblémái. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Török, L. (1971). Az állami ellenőrzés szocialista rendszere. Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó.

Varró, T. (1964). Szocialista ellenőrzés. Kossuth.

Jogi források

A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény.

A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet.

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szervek kormányzati, felügyeleti, valamint belső költségvetési ellenőrzéséről szóló 15/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet.

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet.

Az állami ellenőrzésről szóló 50/1977. (XII. 21.) MT rendelet.

A felügyeleti jellegű költségvetési ellenőrzésről és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 96/1987. (XII. 30.) PM rendelet.

A közigazgatás korszerűsítéséről szóló 1026/1992. (V. 12.) Korm. határozat.

Az országos hatáskörű államigazgatási szervek irányításáról és felügyeletéről szóló 1040/1992. (VII. 29.) Korm. határozat.

A közigazgatás továbbfejlesztésének 1999-2000. évekre szóló kormányzati feladattervéről szóló 1052/1999. (V. 21.) Korm. határozat.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-07-25

Hogyan kell idézni

Barta, A. (2022). Quo vadis, felügyeleti ellenőrzés?. KözigazgatásTudomány, 2(1), 28–41. https://doi.org/10.54200/kt.v2i1.29

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok