Kontraktualitás a közigazgatásban, egy évszázad tendenciái

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v1i1.11

Kulcsszavak:

közigazgatási szerződés, hatósági szerződés, kontraktualitás, mellérendeltségi jogviszony, Verwaltungsprivatrecht

Absztrakt

„Közigazgatás” és „szerződés”, a két fogalom jelentéstartalma távolinak tűnik egymástól. Tanulmányomban annak bemutatására teszek kísérletet, hogy az évszázadok során miként közelített egymáshoz az említett két kifejezés tartalma, s hogyan alakultak ki a mellérendeltségi jogviszonyok a közigazgatás berkeiben is. Ezek egyik megjelenési formájaként értelmezhető a közigazgatási szerződés. Mivel egy tanulmány kereteiben taxatív felsorolásra nem vállalkozhatom, így csak egy-egy közigazgatási szerződés kerül terítékre. Mindazonáltal a kontraktusok megjelenésének folyamatát nemcsak hazai viszonylatban vizsgálom, hanem nemzetközi téren is, ennek keretében bemutatom a francia, a német, az osztrák, valamint az angolszász jogfejlődést. Ezen alapvetést követően a hatósági szerződés hatályos szabályozásával zárom tanulmányom.

Hivatkozások

Ádám A. (2004). A közjogi szerződések Magyarországon. JURA, 10(1), 5-17.

Bán D. (2019). Gazdasági jogi irányzatok a XX. századi német civilisztikában. Corvinus Law Papers, 2/2019, 1-10.

Bencsik A. (2009). A közigazgatási szerződésekről, különös tekintettel a hatósági szerződésekre. JURA, 15(2), 191-198.

Boros A. (2017). Bevezetés. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 5(2) különszám, 8-19.

Bullinger, M. (1962). Vertrag und Verwaltungsakt. Kohlhammer Verlag.

Creifelds, C. (2019). Rechtswörterbuch. C. H. Beck.

Erbguth, W. (2011). Privatrechtliches Handeln der Verwaltung und Privatisierung. StudZR., 1

Fábián A. Közigazgatás-elmélet. Dialóg Campus Kiadó.

Fazekas M. (2017). Közigazgatási jog Általános Rész II. ELTE Eötvös Kiadó.

Földi A., Kelemen M., Kisteleki K., Márkus E., Rigó B., Siklósi I. (2016). Összehasonlító jogtörténet. ELTE Eötvös Kiadó.

Harmathy A. (1983). Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás. Akadémiai Kiadó.

Horváth M. T. A közigazgatási szerződések szabályozási koncepciója. Magyar Közigazgatás, 55(3)

Jellinek, G. (1892). System der subjektiven öffentlichen Rechte. Akademische Buchhandlung von J. C. B. Mohr.

Kahl, A., Weber, K. (2007). Allgemeines Verwaltungsrecht. Facultas Verlag.

Kilényi G. (2008). A közigazgatási jog nagy kézikönyve. Complex Kiadó.

Kneihs, B. (2010). Verfassungs- und Allgemeines Verwaltungsrecht. Facultas Verlag.

Lőrincz L. (Szerk.) (1988). A magyar közigazgatás-tudomány klasszikusai 1874 – 1947. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Magyary Z. (1942). Magyar közigazgatás. A közigazgatás szerepe a XX. század államában. A magyar közigazgatás szervezete, működése és jogi rendje. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.

Mayer, O. (1924). Deutsches Verwaltungsrecht. Band I. Verlag von Duncker & Humblot.

Patay G. (Szerk.) (2020). A közbeszerzés joga - Kommentár a gyakorlat számára. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Temesi I. (2018). Közigazgatási jog. Dialog Campus Kiadó.

Valló J. (1939). A service public eszméje a mai francia közigazgatási jogban. Közigazgatástudomány, 2(2)

Varga Zs. A. (2017). A közigazgatás és a közigazgatási jog alkotmányos alapjai. Dialóg Campus Kiadó.

Várhomoki-Molnár M. (2018). A közigazgatás által kötött szerződés, a közigazgatási szerződés. Jogi tanulmányok, 1.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-06-30

Hogyan kell idézni

Czibrik, E. (2021). Kontraktualitás a közigazgatásban, egy évszázad tendenciái. KözigazgatásTudomány, 1(1), 116–126. https://doi.org/10.54200/kt.v1i1.11

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok