Helyi önkormányzati autonómia: mi változik, mi marad?

Szerzők

  • Katalin Adél Rámhápné Radics Széchenyi István Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v3i1.50

Kulcsszavak:

helyi önkormányzat, autonómia, autonómia szűkülése, közhatalom

Absztrakt

Magyarországon a helyi önkormányzatok autonómiája mindig is fontos kérdés volt a helyi demokrácia és az állami központi irányítás közötti egyensúly megteremtése szempontjából. Az elmúlt 35 évet szemlélve a kérdés először az 1989-90-es rendszerváltáskor kapott különös jelentőséget. A 2012-ben végbement önkormányzati reform ismét előtérbe helyezte az önkormányzatok autonómiájának kérdését: az ekkor lezajlott modellváltás az önkormányzati autonómiát tartalmi és formai szempontból egyaránt érintő változásokat hozott.

Jelen tanulmány középpontjában a helyi önkormányzati autonómia kérdésköre áll. Az autonómia jelentésének és a helyi önkormányzati autonómia egyes alapelemeinek rövid áttekintését követően konkrét jogszabály-változásokat nyomon követve vizsgálom a helyi önkormányzati autonómia mértékének változását. A kutatási eredményeket összegezve elmondható, hogy Magyarországon az elmúlt néhány évben a települési önkormányzatok autonómiája a politikai környezet változása miatt komoly kihívásokkal szembesült.

Jelen tanulmány középpontjában a helyi önkormányzati autonómia kérdésköre áll. Az autonómia jelentésének és a helyi önkormányzati autonómia egyes alapelemeinek rövid áttekintését követően konkrét jogszabály-változásokat nyomon követve vizsgálom a helyi önkormányzati autonómia mértékének változását. A kutatási eredményeket összegezve elmondható, hogy Magyarországon az elmúlt néhány évben a települési önkormányzatok autonómiája a politikai környezet változása miatt komoly kihívásokkal szembesült.

Hivatkozások

Adózóna. (2012. szeptember 13). Növekedhet a gépjárműadó önkormányzatokat megillető része. Online: https://bit.ly/3r4LRYE

Alkotmánybíróság. (2021. február 19). Nem alaptörvény-ellenes a gödi különleges gazdasági övezet kijelölése. Online: https://bit.ly/3Nw13Wp

Állami Számvevőszék. (2021. március 23). Elemzés - A helyi önkormányzatok adóztatási tevékenysége. Online: https://bit.ly/3NqTyjf

Balázs I. (2012). A helyi önkormányzati autonómia-felfogás változása az új törvényi szabályozásban. Új Magyar Közigazgatás, 5(10), 37–41.

Bencsik A. (2017). A helyi önkormányzatok (pénzügyi) autonómiájáról. Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás, 5(1), 56–69. Online: https://bit.ly/3r3xdRk

Bethlendi A., & Lentner Cs. (2019). A magyar önkormányzati eladósodás és válságkezelés nemzetközi összehasonlításban. Közgazdasági szemle, 66(10), 1013–1030. https://doi.org/10.18414/KSZ.2019.10.1013

Bordás P. (2021). A települési adó kivetésének korlátai a Kúria joggyakorlatának fényében. Online: https://bit.ly/3XuLzWU

Borsa D., Hulkó G., Király P., & Pardavi L. (2022). A települési adók szabályozási környezete, gyakorlata és kihívásai. Van-e jelentősége a települési adónak krízishelyzetekben vagy egyáltalán?. Közigazgatástudomány, 2(2), 22–34. https://doi.org/10.54200/kt.v2i2.44

Brecsok A. (2014). Önkormányzati közoktatás vs. állami köznevelés [OTDK dolgozat]. Online: https://bit.ly/46sgUOq

Csörgits L. (2013). Az önkormányzati köznevelési feladatellátás alakulása napjainkban – elméleti és gyakorlati problémák. Jog-Állam-Politika, 5(1), 127–156. Online: https://jap.sze.hu/images/lapszámok/2013/2/csörgits.pdf

Danó A. (2023. március 21). Államosítanák a magyarországi járóbeteg-ellátást, már levelet is írtak a polgármestereknek. Népszava. Online: https://bit.ly/43gExGV

Dobos G. (2018). A magyar önkormányzati rendszer autonómiájának empirikus elemzése [Doktori értekezés]. Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskola. https://doi.org/10.14267/phd.2018023

Ereky I. (1939). Közigazgatás és önkormányzat. Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt.

Kecső G. (2016). A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása – A jogállást meghatározó jogintézmények modelljei a bevételi oldalon. Anglia – USA – Magyarország. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.

Lentner Cs. (2014). A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja. Pénzügyi Szemle, 59(3), 330–344. Online: https://bit.ly/430I4J9

MedicalOnline.hu. (2023. március 29). Nem adja a főváros az államnak a járóbeteg-szakellátást. Online: https://bit.ly/3CQOosa

Miklósné Zakar A. (2010). Autonómia: Elmélet és gyakorlat. Tér és Társadalom, 24(3), 75-91. https://doi.org/10.17649/TET.24.3.1329

Nagy M., & Hoffman, I. (Eds.). (2016). A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata. HVG-Orac.

OpenAI. (2023). ChatGPT (GPT-3.5. version) [Large language model]. Online: https://chat.openai.com/chat

Pálfi E. (2018). A települési adó kivetésének törvényi keretei és tapasztalatai. Új Magyar Közigazgatás, 11(1), 16–23. Online: https://bit.ly/46Bhutc

Patyi A. (2013). Gondolatok a magyar helyi önkormányzati rendszer általános szabályairól. In Szoboszlai-Kiss Katalin – Deli Gergely (szerk.): Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére, Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr.

Siket J. (2017). A helyi, területi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon. Történeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára [Doktori értekezés]. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. https://doi.org/10.14232/phd.3950

Szente Z. (2012). Az önkormányzati rendszer átalakítása. Fundamentum, 16(2), 11–14.

Tilk P. (2012). Az önkormányzatok bírósági és alkotmánybírósági védelme az Alaptörvény és az új sarkalatos törvény tükrében. Kodifikáció és közigazgatás, 1(1), 42–51.

Varga Á. (2021). A helyi önkormányzáshoz való jog alapvető kérdései, Budapest, Magyarország, Pázmány Press, 199.

Verebélyi I. (1987). A tanácsi önkormányzat. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Verebélyi I. (Szerk.). (1999). Az önkormányzati rendszer magyarázata. Kereskedelmi és Jogi Könyvkiadó.

Vigvári A. (2009). Atipikus önkormányzati eladósodás Magyarországon. Közgazdasági szemle, 56(7-8), 709–730. Online: http://epa.oszk.hu/00000/00017/00161/pdf/7_vigvari.pdf

XI. Pius pápa. (1937). „Quadragesimo anno” kezdetű körlevele a társadalmi rend megújításáról. Szent István Társulat. Online: https://bit.ly/3CNyoa7

Downloads

Megjelent

2023-07-06

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite

Helyi önkormányzati autonómia: mi változik, mi marad?. (2023). KözigazgatásTudomány, 3(1), 85-98. https://doi.org/10.54200/kt.v3i1.50