Gondolatok a magyar közigazgatási jogról

Szerzők

  • Adrián Fábián Pécsi Tudományegyetem

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v1i1.5

Kulcsszavak:

közigazgatási jog, anyagi jog, alaki jog, szervezeti jog

Absztrakt

Amikor (magyar) közigazgatási jogról beszélünk, írunk, szinte természetesnek vesszük e fogalomnak a tartalmát, arra „hajlamos” a közigazgatással, közigazgatási joggal foglalkozó tudományos, szakmai közvélemény egyfajta közmegegyezésként tekinteni. Ugyanakkor, ha következetes analitikával közelítünk a közigazgatási jog definíciójához, könnyen nehézségeink támadhatnak ennek az alapfogalomnak a tartalmi kellékeivel, részelemeinek meghatározásával kapcsolatban. Írásomban egyrészt a fogalom tisztázásához járulnék hozzá, másrészt – e módszertan mentén – fogalmazom meg észrevételeimet a magyar közigazgatási jog jelenlegi „karakterjegyeivel” kapcsolatban. Vizsgálódásom legfontosabb egységei a hazai közigazgatási jog anyagi, alaki, szervezeti és személyzeti részei. Tanulmányom – a téma összetettségére és nagyságára tekintettel – nem lehet tartalmát tekintve teljes, illetve minden elemében kiforrott. A fókuszpontok kijelölése elkerülhetetlen, ez pedig – szinte magától értetődően – vitákat generálhat, de talán így is értelmes lehet ez a vállalkozásom. Természetesen ennek megítélését az értő olvasóra bízom.

Hivatkozások

Boér E. (1912). Magyar közigazgatási és pénzügyi jog. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata.

Egyed I. (2017). A magyar közigazgatási jog alaptanai. Dialóg Campus.

Ficzere L. (2001). A közigazgatási jogi norma. In Ficzere Lajos (Szerk.), Magyar közigazgatási jog. Általános rész. Osiris.

Forsthoff, E. (1958). Lehrbuch des Deutschen Verwaltungsrechts. I. Band. Allgemeiner Teil. C. H. Beck Verlag.

Kajtár I. (2008). Joghistóriai mozaikkövek a kormányzatról és a közszolgálatról. In Csefkó F. (Szerk.), Ünnepi kötet Ivancsics Imre egyetemi docens, decan emeritus 70. születésnapjára. PTE JK.

Kopp, F. O., Ramsauer, U. (2003). Verwaltungsverfahrensgesetz. Verlag C. H. Beck.

Küpper, H. (2010). Ungarn. In Bogdandy, A., Cassese, S., Huber, P. M. (Hrsg.) Handbuch Ius publicum Europaeum. C. F. Müller.

Magyary Z. (1942). Magyar közigazgatás. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.

Mélypataki G., Prugberger T. (2021). A közszolgálat fogalmának és dogmatikájának átalakulása. Közjogi Szemle, 14(1).

Nagy M. (2019). Közigazgatási jogi norma. In Jakab A., Könczöl M., Menyhárd A., Sulyok G. (Szerk.), Internetes Jogtudományi Enciklopédia. online: http://ijoten.hu/szocikk/kozigazgatasi-jogi-norma

Némethy K. (1903). A közigazgatási eljárás egyszerűsítése. Pesti Könyvnyomda.

Rixer Á. (2012). A magyar jogrendszer jellegzetességei 2010 után. Patrocínium

Szalai É. (2017). A közigazgatási jog helye a jogrendszerben. In Fazekas M. (Szerk.), Közigazgatási jog. Általános rész III. ELTE Eötvös Kiadó.

Tamás A. (1997). A közigazgatási jog elmélete. Szent István Társulat.

Tamás A. (2018). Közigazgatási jog. In Jakab András, Fekete Balázs (Szerk.) Internetes Jogtudományi Enciklopédia. online: http://ijoten.hu/szocikk/kozigazgatasi-jog

Downloads

Megjelent

2021-06-30

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite