Reflexiók a jogegységi panasz kezdeti működésére, különös tekintettel az első indokolatlan eltérést megállapító jogegységi panasz határozatra

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54200/kt.v3i1.45

Kulcsszavak:

korlátozott precedensrendszer, jogegységi panasz, perújítás, előzetes döntéshozatal, jogegység

Absztrakt

A Kúria jogegység, vagyis az egységes ítélkezési gyakorlat biztosításában legmagasabb bírói fórumként betöltött alkotmányos szerepében jelentős változás következett be 2020-ban. A korlátozott precedensrendszer hatályba lépése által a jogegységet immáron már első sorban a Kúria Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozataihoz társuló kötőerő biztosítja. A rendszernek egy fontos elemét adja a jogegységi panasz elnevezésű új jogorvoslati eljárás. Jogegységi panasszal lehet élni a kúria felülvizsgálattal tovább nem támadható határozatával szemben, amennyiben a határozat eltérést tartalmaz a Kúria közzétett határozatától. Indokolatlan eltérés esetén a Jogegységi Panasz Tanács a határozatot hatályon kívül helyezi, és a Kúriát új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja, valamint kimondja a bíróságokra kötelező jogértelmezést, ezzel előmozdítva a jogegységet. A tanulmány célja behatóbban megvizsgálni a legelső olyan jogegységi panasz ügyet, amikor a Jogegységi Panasz Tanács indokolatlan eltérést állapított meg. A vizsgálat kiterjed az alapügy tényállásának bemutatására, továbbá a jogegységi panasz lényegét adó jogkérdésre, miszerint az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárásban hozott határozata megalapozhat-e perújítást. A jogkérdés bemutatásánál külön figyelmet kap az előzetes döntéshozatallal foglalkozó nemzetközi uniós szakirodalomban, a perújítással kapcsolatban pedig a hazai eljárásjogi szakirodalomban kialakult álláspontok ismertetésére.

Hivatkozások

Abért J., Bernáth Zs., Czukorné F. J., Éless T., Harter M., Helfrich D., Osztovits A., Pomeisl A., Pribula L., Simonné G. K., Tamáné N. E., Török J., & Varga I. (2016). XII. Fejezet: Perújítás. In Varga I., & Éless T. (Eds.), Szakértői Javaslat az új polgári perrendtartás kodifikációjára (pp. 560–571). HVG Orac Lap- és Könyvkiadó.

Balássy Á. M. (2020). A legfelsőbb bírói fórum jogegységesítési kötelezettsége. Magyar Jog, 67(11), 656–662.

Békési S., & Halmos T. (2022). A korlátozott precedensrendszer intézményének rövid áttekintése az ügyvéd szemszögéből. Polgári Jog, 7(9–10). https://doi.org/10.55413/193.A2200502.POJ

Boronkay M. (2022). A „korlátozott precedensrendszer” ügyvédi szemmel. Polgári jog, 7(11–12). https://doi.org/10.55413/193.A2200601.POJ

Butler, G. (2017). Standing the Test of Time: Reference for Preliminary Ruling. Irish Journal of European Law, 20(1), 103–116.

Cuyvers, A. (2017). Preliminary References under EU Law. In E. Ugirashebuja, J. E. Ruhangisa, T. Ottervanger, & A. Cuyvers (Eds.), East African Community Law: Institutional, Substantive and Comparative EU Aspects (pp. 275–284). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004322073_017

Daka, M. (2020). The Relationship between the Preliminary Ruling and Fair Trial ECHR Prospective. Regional Law Review, 2020, 141–156. https://doi.org/10.18485/iup_rlr.2020.ch11

Detvay L. (2022). A jogegységi panaszeljárás szabályozásának eddigi tanulsága. Polgári jog, 7(5–6).

Dzsula M. (2022). A korlátozott precedensrendszer és a polgári perrendtartás szabályainak kapcsolódása. In Bodzási B. (Ed.), Jogászegyleti értekezések 2022 (pp. 288–330). Magyar Jogász Egylet.

Ficsor K., & Patyi A. (2022). A jogegységi panasz eljárás mint a jogegység biztosításának eszköze a Kúria gyakorlatában. Kúriai döntések: bírósági határozatok, 70(8), 1311–1320.

Gombos K. (2017). XXVIII. fejezet: Perújítás. In Wopera Zs. (Ed.), Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez (pp. 651–692). Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Herédi E. (2018). III. Fejezet: Perújítás. In Nagy A., & Wopera Zs. (Eds.), Polgári eljárásjog II (pp. 49–61) Wolters Kluwer.

Kavalnė, S., & Prapiestytė, D. (2017). Do‘s and don‘ts. Referring requests for a preliminary ruling to the Court of Justice on the basis of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Pécsi Munkajogi Közlemények, 10(1), 58–73.

Kengyel M. (1995). A polgári peres eljárás kézikönyve (Általános szabályok, első fokú eljárás, perorvoslatok). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Kis R. (2022). A jogegységi panasz eljárás mint ultima ratio. Polgári jog, 7(7–8).

Kiss D. (2014). A polgári per titkai. Kérdések és válaszok a polgári perrendtartás általános részéből. HVG Orac Lap- és Könyvkiadó.

Kormanovics A. (2020). 2. Az Európai Unió intézményrendszere. In Kengyel Á. (Ed.), Európai uniós politikák (pp. 75–117). Akadémiai Kiadó.

Krommendijk, J. (2017). Wide Open and Unguarded Stand our Gates: The CJEU and References for a Preliminary Ruling in Purely Internal Situations. German Law Journal, 18(6), 1359–1394. https://doi.org/10.1017/s2071832200022379

Krommendijk, J. (2019). The highest Dutch courts and the preliminary ruling procedure: Critically obedient interlocutors of the Court of Justice. European Law Journal, 25(4), 394–415. https://doi.org/10.1111/eulj.12322

Leczykiewicz, D. (2008). Why Do the European Court of Justice Judges Need Legal Concepts? European Law Journal, 14(6), 773–786. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2008.00438.x

Milinis, A., & Pranevičienė, K. (2016). Conditions and Circumstances which Lead to Application to the Court of Justice of the European Union and Adoption of a Preliminary Ruling. Baltic Journal of Law & Politics, 9(2), 130–149. https://doi.org/10.1515/bjlp-2016-0015

Molnár J., Nyilas A., Pribula L., & Zákány J. (2017). Polgári eljárásjogi ismeretek igazságügyi igazgatás szakos hallgatók számára. Debreceni Egyetemi Kiadó.

Mrcela, M. (2019. The Request for Preliminary Ruling and Practice in the Republic of Croatia. EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), 3, 18–38. doi: https://doi.org/10.25234/eclic/8990

Nagy A. (2008). 6. Perújtás. In Cserba L., Gyekiczky T., Kormos E., Nagy A., Nagy A., & Wopera Zs. (Eds.), Polgári perjog általános rész (pp. 489–507). Complex Kiadó.

Nagy A. (2016). XIII. fejezet: A perújítás. In Wopera Zs. (Ed.), Kommentár a polgári perrendtartáshoz 2. kötet (pp. 770–790). Wolters Kluwer.

Novák I. (1975). XIII. fejezet: Perújítás. In Szilbereky J., & Névai L. (Eds.), A polgári perrendtartás magyarázata – Második kötet (pp. 1187-1146). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Osztovits A. (2013a). A perorvoslatról általában. In Wopera Zs. (Ed.), Polgári eljárásjog II. Perorvoslatok, különleges eljárások és egyes nemperes eljárások (pp. 23–25). HVG Orac Lap- és Könyvkiadó.

Osztovits A. (2013b). A perújítás. In Wopera Zs. (Ed.), Polgári eljárásjog II. Perorvoslatok, különleges eljárások és egyes nemperes eljárások (pp. 56–63). HVG Orac Lap- és Könyvkiadó.

Osztovits A. (2020). Törvénymódosítás a bírósági joggyakorlat egységesítése érdekében - jó irányba tett rossz lépés?. Magyar Jog, 67(2), 72–80.

Patyi A. (2021). A jogegységi panasz bevezetésének és továbbfejlesztésének néhány kérdése. In Pongrácz A. (Ed.), Ünnepi tanulmányok a 65 éves Cs. Kiss Lajos tiszteletére – Ut vocatio scientia (pp. 303–322). Ludovika Egyetemi Kiadó.

Patyi A. (2022). A jogegységipanasz-eljárások gyakorlatának néhány alapkérdése. In Koltay A., & Gellér B. (Ed.), Jó kormányzás és büntetőjog – Ünnepi tanulmányok Kis Norbert egyetemi tanár 50. születésnapjára (pp. 511–525). Ludovika Egyetemi Kiadó.

Pribula L. (2021). 58. A perújítás szabályai. In Udvary S. (Ed.), Polgár eljárásjog 4. átdolgozott kiadás. (pp. 405–411). Patrocinium.

Reyns, C. (2021). Saving Judicial Independence: A Threat to the Preliminary Ruling Mechanism?. European Constitutional Law Review, 17(1), 26–52. doi: https://doi.org/10.1017/s1574019621000079

Rosas, A. (2016). The Preliminary Rulings Procedure. In D. Patterson, & A. Södersten (Eds.), A Companion to European Union Law and International Law (pp.179–192). https://doi.org/10.1002/9781119037712.ch13

Šadl, U., & Wallerman, A. (2019). ‘The referring court asks, in essence’: Is reformulation of preliminary questions by the Court of Justice a decision writing fixture or a decision-making approach?. European Law Journal, 25(4), 416–433. https://doi.org/10.1111/eulj.12335

Somssic R. (2018). The Preliminary Ruling Procedure in a Nearly Six Decades Perspective. Hungarian Yearbook of International Law and European Law, 6(1), 99–118. https://doi.org/10.5553/hyiel/266627012018006001006

Szabó P. (2022). "A törvény szövedéke" - Adalékok a korlátozott precedensrendszer előkérdéseihez, Magyar Jog. 69(1), 47–52.

Tahin Sz. (2020). Korlátozott precedensrendszer – alulnézetből. Magyar Jog, 67(5), 266–275.

Varga Zs. (2021). A precedensrendszer és az EU-jog. Európai jog, 21(5), 48–55.

Varga Zs. A. (2020). Tíz gondolat a jogegységről és a precedenshatásról. Magyar Jog, 67 (2), 81–87.

Veress E. (2021). Megjegyzések a „korlátozott precedensrendszerről”: adalékok egy aktuális vita hátteréhez. In Kruzslicz P., Sulyok M., & Szalai A. (Eds.), Liber Amicorum László Trócsányi – Tanulmánykötet Trócsányi László 65. születésnapja alkalmából (pp. 261–275). Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet.

Virág Cs., & Völcsey B. (2020). A korlátozott precedensrendszer és a polgári perjog kapcsolata. Magyar Jog, 67(3), 125–135.

Wellmann Gy. (2020). Kritikai észrevételek a jogegység biztosításának új rendszerével kapcsolatban. Magyar Jog, 67(11), 648–655.

Wind, M. (2010). The Nordics, the EU and the Reluctance Towards Supranational Judicial Review. Journal of Common Market Studies, 48(4), 1039–1063. https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2010.02085.x

Wopera Zs. (2018). I. Fejezet: Perorvoslatok. In Nagy A., & Wopera Zs. (Eds.), Polgári eljárásjog II (pp. 23–27) Wolters Kluwer.

Downloads

Megjelent

2023-07-06

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

How to Cite

Reflexiók a jogegységi panasz kezdeti működésére, különös tekintettel az első indokolatlan eltérést megállapító jogegységi panasz határozatra. (2023). KözigazgatásTudomány, 3(1), 20-38. https://doi.org/10.54200/kt.v3i1.45